Aanmelden nieuwsbrief

Schotertuin tip...

Oh...dat onkruid!!

In het voorjaar kan je tuin, ondanks alle wateroverlast en vorst in de winter, toch vol met onkruid staan. Onkruid overleeft namelijk alles! Meestal wordt dit onkruid in delen aangepakt, soms uit tijdgebrek, soms ook om de rug wat te sparen en soms omdat we er domweg geen zin in hebben om "die hele lap grond" in een keer aan te pakken.

Dus we doen een deel, verlaten vervolgens heel tevreden het terrein met het idee over een tijdje weer een deel aan te pakken. En wat las ik laatst in het onvolprezen tijdschrift Kitchen Garden? "Denk nou niet dat je schoongemaakte stuk grond, als je terugkomt, nog steeds prachtig schoon op je ligt te wachten!" Helaas, ook in korte tijd slaat het onkruid weer ongenadig toe. Om deze teleurstelling te voorkomen, raadt KG aan om het schoongemaakte deel af te dekken. Het beste met een stuk zwart plastic. Aan de hoeken en de zijkanten vastzetten (bijvoorbeeld met stenen) om wegwaaien te voorkomen. Op deze manier blijft je schoongemaakte tuin schoon, althans.... wat langer!

Ruby  

Site-onderhoud

Statuten en Tuinreglement PDF Afdrukken E-mail

 

 

Tuinreglement voor onze Schotertuin

 

 

Wat u als (nieuwe) deelnemer op de Schotertuin moet weten.

De Schotertuin is één van de zeven doe-tuinen van de Stichting Doe-tuinen in Haarlem (kijk op internet:  www.doetuinenhaarlem.nl).
De gemeente Haarlem beheerde vanaf 1993 de doetuinen. Vanwege gemeentelijke bezuinigingen werd het voortbestaan van de doetuinen in 2004 bedreigd. Een aantal enthousiaste vrijwilligers besloot toen, in overleg met de gemeente, een stichting op te richten en het beheer van de tuinen over te nemen van de gemeente. Deze stichting is in 2005 ontstaan.

De gemeente werkte heel positief mee met dit initiatief en steunt het werk van de stichting tot op de dag van vandaag.

Met nadruk vermelden wij dat de stichting en de tuinen dus in stand worden gehouden door vrijwilligers.

Dat geldt ook voor de Schotertuin zelf. Het complex, zoals dat er nu uitziet, is door de inzet van vele vrijwilligers ontstaan. Bij de start van de stichting was de Schotertuin in feite een braakliggend stuk grond. Meer niet.
De vrijwilligers van de Schotertuin zijn bijvoorbeeld in de beginjaren bezig geweest met het verzamelen van geld van diverse fondsen om de aanleg van handpompen, de bouw van een centraal terras en tuinhuis met gereedschap, de bouw van een toilet, het aanschaffen van tuinmeubilair voor het terras, enz. mogelijk te maken. Veel fondsen hebben dit initiatief gesteund met een stevig bedrag. Andere vrijwilligers hebben overlegd met gemeentelijke instanties om de nodige vergunningen te krijgen. Weer anderen hebben geassisteerd bij het aanleggen van de betegelde paden, de bouw van het toilet en het tuinhuis, enz.

Het resultaat van al dit werk is nu zichtbaar en zo’n 180 tuintjes kunnen door mensen met liefde voor de natuur gebruikt worden.

De vrijwilligers zijn nog steeds zeer actief. De Schotertuin kent een tuincommissie waar het beheer (ook administratief) met elkaar wordt geregeld. Daarnaast zijn er werkteams waar diverse deelnemers in meewerken met een tuincommissielid als contactpersoon.  En buiten deze werkgroepen zijn diverse mensen in overleg met de tuincommissie actief in het doen van extra klussen. Bijvoorbeeld het bijhouden van een gemeenschappelijk stukje tuin, het onderhouden van greppels, het schilderen van de gebouwen, het herstellen van gemeenschappelijke paden.

Met nadruk mag gesteld worden dat zonder al die inzet van vrijwilligers de Schotertuin er niet zou zijn.
Het feit dat de tuin mogelijk is door vrijwilligerswerk is heel fijn, maar maakt e.e.a. ook kwetsbaar. Als de vrijwilligers het af laten weten is het gedaan met de Schotertuin.
Het is goed als iedere tuinder dat beseft en zichzelf in feite als een van de vrijwilligers ziet die dit project mogelijk maken.

Bovendien zijn er enkele algemene afspraken.

De belangrijkste afspraak is eigenlijk dat iedere deelnemende tuinder zorg draagt voor de eigen tuin. Dat betekent wel het één en ander. Iedere deelnemer zorgt ervoor dat de eigen tuin onderhouden wordt. Dat wil zeggen dat de tuin regelmatig bebouwd wordt met datgene wat men wil verbouwen of kweken. De tuin wordt “onderhouden” en dat is duidelijk zichtbaar. Juist dat maakt het complex interessant voor iedereen: op ieder stukje grond leeft een liefhebber van de natuur zich uit op zijn of haar eigen manier. Dat geeft een mooi geheel aan verschillende tuintjes.
Iedere deelnemer kan naar eigen inzicht de tuin beplanten. De beplanting mag in principe niet hoger zijn dan 150 cm. Soms wordt een hoogte van 180 cm gedoogd als andere tuinders daar geen last van hebben. Uiteraard mag de deelnemer naast u geen overlast ondervinden van al uw beplanting. Aardappelen mogen beslist niet geteeld worden in verband met ziektes. Het kweken van tomaten wordt om dezelfde reden ten sterkste afgeraden.

Uiteraard wordt onkruid milieuvriendelijk bestreden, ook op de paden rondom het eigen tuintje. Wie welk pad verondersteld wordt schoon te houden staat op een overzicht dat op het mededelingenbord hangt.

“Eigen onkruid” wordt zelf verwerkt. Dat betekent dat iedere deelnemer eigen afval aan onkruid in de eigen tuin onderspit, een kleine compostmogelijkheid maakt op het tuintje of het groenafval meeneemt naar huis om in de groenbak te gooien.

Op de tuin hebben we last van kweekgras. Dat is redelijk dikbladig gras dat zich vermenigvuldigt via de wortels. Ieder stukje wortel dat in de grond achterblijft groeit weer uit. Het is van groot belang dit kweekgras met wortel en al te verwijderen. Zorg ervoor dat dit kweekgras nooit in uw compost terecht komt. U komt er anders nooit vanaf. De afvalbak thuis is de meest veilige oplossing. Vooral als u beginner bent: het zorgvuldig verwijderen van dit kweekgras voordat u gaat zaaien of planten zal een hoop ellende in de toekomst besparen. Één keer goed wegwerken zorgt ervoor dat de bestrijding van kweekgras gemakkelijk te doen is. Vraag zo nodig andere tuinders om advies!

Enkele algemene aanwijzingen

 • De sleutel die u gekregen hebt past op het hek, de deuren van het tuintjeshuis op het terras en op het toilet. De bedoeling is dat alles afgesloten achtergelaten wordt.
 • In het tuintjeshuis bevindt zich gereedschap dat door alle tuinders gebruikt kan worden. Harken, schoffels, vorken, spades, kruiwagens, gieters, emmers, enz. zijn eigendom van de Schotertuin. Na gebruik wordt het gereedschap schoongemaakt teruggebracht, zodat een volgende gebruiker er plezierig mee kan werken.
 • In het tuintjeshuis is ook een kleine bibliotheek over tuinieren. Deze boeken kunnen ter plekke ingezien worden.
 • Ook vindt u daar een drietal parasols, die met warm weer buiten uitgezet kunnen worden. Uiteraard na gebruik retourneren.
 • De zandbak is vrij te gebruiken. Uiteraard geldt ook hier: ordelijk achterlaten na het spelen!
 • Op de Schotertuin is het toegestaan honden aangelijnd bij de eigen tuin te hebben als men aan het werk is.


Nieuwe leden
De nieuwe leden kunnen de sleutel na betaling van borgsom en tuingebruik ontvangen na bezichtiging van de beschikbare tuinen. Aspirantleden zullen hiervoor worden uitgenodigd op 'een zaterdag' voordat het tuinseizoen begint.

Werkgroepen
De Schotertuin kent zes werkgroepen: activiteiten, maaigroep, onderhoud gereedschap, onderhoud toilet en keuken, onderhoud tuintjeshuis, onderhoud pompen. Enthousiaste vrijwilligers ter aanvulling van deze teams zijn altijd welkom!


Hieronder volgt het officiële tuinreglement van de Schotertuin dat o.a. ook is in te zien op het mededelingenbord van het tuintjeshuis.

 Tuinreglement van de Schotertuin

Gebruiksregels

 1. Een Doe Tuin heeft een oppervlakte van ongeveer 25 m2 en dient uitsluitend om daarop als ontspanning te tuinieren.
 2. Materialen en gereedschappen, eigendom van de stichting, mogen niet mee naar huis worden genomen maar moeten na gebruik worden schoongemaakt en in het huisje worden opgeborgen.
 3. Klein tuinafval dat niet in de eigen tuin verwerkt kan worden meenemen naar huis.
 4. Eigen tuingereedschap per keer mee naar huis nemen.
 5. Het gebruik van gif of andere chemische stoffen is verboden en leidt tot uitsluiting.
 6. Glasbouw of plastic kasjes op de tuin uitsluitend met toestemming van de tuincommissie.
 7. Stokken en gewassen niet hoger dan 1.80 meter, anders worden zij verwijderd. Als buren last van de hoge srtuiken hebben geldt een hoogte van 1.50 meter. Zie hierboven.
 8. Het plaatsen van bomen is verboden. Lage fruitboompjes uitsluitend met toestemming van de tuincommissie.
 9. Geen gereedschap, losse materialen of tuinafval op de tuin of paden laten liggen.
 10. Niet oogsten van andermans tuin zonder uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker van deze tuin. Bij misbruik wordt de toegang ontzegd!
 11. Zoveel mogelijk wisselteelt toepassen. Dus geen dezelfde gewassen steeds op de zelfde plaats zetten.
 12. Aardappelteelt is verboden wegens ziekte.
 13. De gebruikers zijn gehouden de hen ter beschikking gestelde tuin goed te onderhouden en te gebruiken in overeenstemming met de bestemming
 14. Alle gebruikers zijn verplicht de statuten en de reglementen van de stichting Doe tuinen op te volgen en zijn volledig aansprakelijk voor de gedragingen van hun gezinsleden en hun bezoekers.
 15. Gebruikers zijn verplicht op hun tuin werkzaamheden toe te staan die het bestuur voor instandhouding of verbetering van het complex dan wel aangrenzende tuinen noodzakelijk acht.
 16. Erfafscheidingen moeten worden vrijgehouden van onkruid en beplanting.
 17. Het wandelpad rondom de tuin gelegen moet door de gebruiker worden vrijgehouden van onkruid, vuil en afval. Dit volgens het schema op het mededelingen bord bij het huisje.
 18. Bij beëindiging gebruik dient de tuin “zwart” te worden opgeleverd, tenzij anders met de tuincommissie is overeengekomen.
 19. De gebruikers kunnen zich volgens de daarvoor geldende regels laten kiezen in het bestuur van de stichting of in de tuincommissie.
 20. Honden mogen alleen aangelijnd op de eigen tuin verblijven.


Rechten en plichten van gebruikers

 1. Alle inwoners van Haarlem kunnen zich aanmelden voor het in gebruik nemen van een Doe Tuin.
 2. Aanmelding moet gebeuren via deze site via knop 'aanmelden wachtlijst'.
 3. De mensen die zich hebben opgegeven voor het in gebruik nemen van een Doe Tuin krijgen, in volgorde van de datum van binnenkomst van de aanmelding, een tuintje van 25 m2 toegewezen door het bestuur van de tuincommissie.
 4. Indien er meer aanmeldingen zijn dan beschikbare tuinen wordt er een wachtlijst opgesteld door de tuincommissie.
 5. Zodra er weer een tuin vrijkomt worden de personen opgeroepen op volgorde van datum van aanmelding.
 6. Het weigeren van een tuin betekent plaatsing onderaan een eventuele wachtlijst.
 7. Indien men een tuin krijgt toegewezen betaalt men de door het bestuur van de stichting reglementair vastgestelde bijdrage aan de penningmeester van de tuincommissie.
 8. Zodra men een tuintje toegewezen heeft gekregen en de bijdrage en de borg heeft betaald wordt men een gebruiker genoemd.
 9. Gebruikers mogen hun tuin slechts overdragen aan de tuincommissie, de gebruiker is verantwoordelijk voor de gehele tuin.
 10. Uiterlijk 31 maart moet iedereen zijn of haar tuintje onkruidvrij hebben gemaakt.
 11. Het gebruik van het tuingereedschap is voor eigen risico.
 12. De tuincommissie gaat er vanuit dat de gebruikers aan algemene werkzaamheden deelnemen.
 13. De nieuwe gebruikers betalen een borgsom voor het schoon opleveren van de tuin (basistarief € 50) en € 15 voor de sleutel. Deze borgsommen worden teruggegeven als bij het opzeggen van de tuin de tuin schoon wordt overgedragen en de sleutel wordt ingeleverd.


Algemene werkzaamheden

Onder algemene werkzaamheden wordt verstaan het onderhoud van het gehele complex.

Zie hiervoor de tekst onder de tap "algemene werkzaamheden".


Schouwen van de tuinen

Het schouwen (keuren) van de tuinen zal geschieden door leden van de tuincommissie. Dit zal iedere eerste van de maand plaats vinden. Mensen die zich niet houden aan het tuinreglement worden schriftelijk door de tuincommissie benaderd. Dit heeft consequenties voor de gebruiker (zie knop 'schouw/keuring' bovenin de menubalk).

 


 

 

 

Overkoepelend reglement van de Stichting Doe-Tuinen Haarlem

 

 

 

Zie hiervoor de site van de Stichting Doe-Tuinen Haarlem.